Tak píšem ja 2006 - propozície

Obrázek uživatele Mirka Víťazková

Vyhlasovateľ súťaže:

Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

Zameranie súťaže:

Celoslovenská literárna súťaž v kategóriách:

 • poézia
 • próza
 • tvorba dospelých pre deti

Vekové kategórie:

 • kategória - žiaci ZŠ
 • kategória - študenti SŠ a dospelí

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky,
  nečlen akejkoľvek profesionálnej spisovateľskej organizácie, ktorému
  doposiaľ nebola vydaná knižná publikácia.
 • Práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované a
  neprihlásené do inej súťaže.
 • Súťažné práce II.vekovej kategórie musia byť potvrdené
  príslušným Regionálnym osvetovým strediskom prihlasovateľa, literárnym
  klubom. V I. vekovej kategórii musia byť súťažné práce potvrdené
  príslušnou školou (kontakty na ROS nájdete na stránke www.nocka.sk.)
  Autori ocenení v predchádzajúcich ročníkoch majú právo posielať práce
  priamo vyhlasovateľovi súťaže.
 • Téma literárnych prác je ľubovoľná.
 • Texty musia byť písané strojom, v slovenskom jazyku, v
  štyroch vyhotoveniach.
 • Súťažiaci autor môže do súťaže zaslať max. 6 poetických a
  3 prozaické útvary v rozsahu do 20 strojom písaných strán.
 • Vzhľadom k plánovanému rozboru pri vyhodnotení súťaže
  privítame práce zaslané elektronickou poštou, na CD nosičoch, disketách (budú
  vrátené po ukončení súťaže).
 • Rukopisy prác sa nevracajú.
 • Súťažné práce, ktoré nesplnia niektorú z uvedených
  podmienok, budú zo súťaže vyradené.

Priebeh súťaže:

 • Vyhlásenie súťaže................. november 2005
 • Uzávierka súťaže:................. 31. januára 2006
 • Vyhodnotenie súťaže:........... máj-jún 2006(každý
  autor bude o presnom termíne informovaný)

Hodnotenie súťažných prác:

 • Každá kategória bude hodnotená samostatne
 • Súčasťou vyhodnotenia bude odborný seminár za účasti
  poroty
 • Porotou ocenené a doporučené práce budú publikované v
  Antológii, ktorú vydá POS Žiar nad Hronom a využívané v rámci činnosti
  vyhlasovateľa súťaže.
 • Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť.

Práce s vyplnenou prihláškou zasielajte do 31. januára
2006 v obálke označenej názvom súťaže na adresu:

Pohronské osvetové stredisko

Miroslava Víťazková

Duklianskych hrdinov 21

965 01 Žiar nad Hronom

e-mail: osvetaziar@stonline.sk

Bližšie informácie k súťaži na tel. čísle: 045/6725136,
045/6723094, mobil 0905404247, aktuálne informácie na webe: ziarelka.kefoweb.sk