Tak píšem ja 2005 - propozície

Obrázek uživatele Mirka Víťazková

Propozície súťaže aj s prihláškou si môžete stiahnuť vo forme súboru typu doc alebo prečítať ďalej v článku.
Propozície celoslovenskej literárnej súťaže "Tak píšem JA - 2005 "
Vyhodnotenie bude 10.6 (deti) a 11.6 (dospelí) o 9:30 v POS (za planetáriom) v Žiari nad Hronom.
Vyhlasovateľ súťaže:
Pohronské osvetové stredisko
Žiar nad Hronom

Zameranie súťaže:
Celoslovenská literárna súťaž v kategórii:
a/ poézia
b/ próza
c/ tvorba dospelých pre deti.

Vekové kategórie:
I. kategória - žiaci ZŠ
II. kategória - študenti SŠ a dospelí

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, nečlen akejkoľvek profesionálnej spisovateľskej organizácie.
 • Práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované a neprihlásené do inej súťaže.
 • Súťažné práce musia prejsť výberom prihlasovateľa /klub, krúžok, osvetové zariadenie, škola/. Autori ocenení v predchádzajúcich ročníkoch, majú právo
  posielať práce priamo vyhlasovateľovi súťaže.

 • Téma literárnych prác je ľubovoľná.
 • Texty musia byť písané strojom, v štyroch vyhotoveniach. Rukou písané texty budú
  zo súťaže vyradené.

 • Zúčastnený autor môže zaslať do súťaže maximálne:
  • 6 poetických útvarov
  • 3 prozaické útvary, v rozsahu do v rozsahu max.: 20 strojom písaných strán.
 • Rukopisy prác sa nevracajú.

Uzávierka súťaže : 31. januára 2005

Vyhlásenie výsledkov:

 • Každý autor bude oboznámený s termínom záverečného vyhodnotenia súťaže, ktorého
  súčasťou bude odborný seminár za účasti členov poroty.

 • Porotou ocenené a doporučené práce budú publikované v Antológii, ktorú vydá POS
  Žiar nad Hronom a využívané v rámci činnosti vyhlasovateľa súťaže.

 • Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť.
 • Práce s vyplnenou prihláškou posielajte do 31. januára 2005 na adresu:

Pohronské osvetové stredisko
Miroslava Víťazková
Duklianskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom

Bližšie informácie k súťaži:
Tel. 045/6725136, 6723094
fax: 045/6723920
e-mail: osvetaziar@stonline.sk

PřílohaVelikost
tak_pisem_ja_2005.doc35.5 KB