Tak píšem ja 2007 - propozície

Obrázek uživatele Mirka Víťazková

Prečítať si ich môžete ďalej v tomto článku (priložený súbor na stiahnutie obsahuje okrem propozícií aj prihlášku).

TAK PĂŤŠEM JA 2007 - celoslovenská literárna súťaž

Vyhlasovateľ súťaže:
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

Zameranie súťaže:
Celoslovenská literárna súťaž v kategóriách:
- poézia
- próza
- tvorba dospelých pre deti

Vekové kategórie:
I. KATEGĂ“RIA - žiaci ZŠ:
I. stupeň ZŠ - I.A kategória
II stupeň ZŠ - I.B kategória
II. KATEGĂ“RIA - študenti SŠ a dospelí

Podmienky súťaže:
* Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, nečlen akejkoľvek
profesionálnej spisovateľskej organizácie.
* Práce musia byť pôvodné, v slovenskom jazyku, doteraz nepublikované a neprihlásené do
inej súťaže.
* V prvej vekovej kategórii musia byť súťažné práce potvrdené príslušnou školou. Súťažné
práce druhej vekovej kategórie prosíme pred zaslaním do súťaže potvrdiť príslušným
regionálnym osvetovým strediskom, prípadne literárnym klubom. (Kontakty na ROS nájdete
na stránke www.nocka.sk.)
* Autori ocenení v predchádzajúcich ročníkoch majú právo posielať práce priamo vyhlasovateľovi
súťaže.
* Téma literárnych prác je ľubovoľná.
* Práce je potrebné zaslať v písomnej forme v 4 vyhotoveniach.
Súťažné práce je možné zaslať aj elektronickou poštou (vitazkova@osvetaziar.sk).
V prípade zaslania súťažných práce elektronickou poštou, je nutné ich zaslať aj v písomnej podobe
( v troch vyhotoveniach) pre potreby odbornej poroty.
* Súťažiaci autor môže do súťaže maximálne zaslať:
- 6 poetických prác
- 3 prozaické útvary v rozsahu do 20 písaných normovaných strán
V prípade zaslania väčšieho rozsahu má vyhlasovateľ právo do súťaže zaradiť len povolený počet prác na základe náhodného výberu.
* Rukopisy prác sa nevracajú.
* Súťažné práce, ktoré nesplnia niektorú z uvedených podmienok, budú zo súťaže vyradené.

Priebeh súťaže:
Vyhlásenie súťaže november 2006
Uzávierka súťaže: 10. februára 2007
Vyhodnotenie súťaže: máj-jún 2007 ( Každý autor bude o termíne včas informovaný.)

Hodnotenie súťažných prác:
* Každá kategória bude hodnotená samostatne
* Súčasťou vyhodnotenia bude odborný seminár za účasti poroty s možnosťou individuálnych
rozborov.
* Porotou ocenené a doporučené práce budú publikované v Antológii, ktorú vydá POS Žiar nad
Hronom a využívané v rámci činnosti vyhlasovateľa súťaže.
* Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť.

Práce s vyplnenou prihláškou zasielajte do 10. februára 2007 v obálke označenej názvom súťaže na adresu:

Pohronské osvetové stredisko
Miroslava Víťazková
Duklianskych hrdinov 21
965 01 Žiar nad Hronom

Bližšie informácie k súťaži na tel. čísle: 045/6781307, mobil 0905182753,
e-mail:vitazkova@osvetaziar.sk,
aktuálne informácie na: www.osvetaziar.sk; ziarelka.kefoweb.sk

Poznámka z komentárov
Zo súťaže sa vydáva antológia, ktorá má asi sto strán. Ak je príspevok zaslaný AJ mailom, netreba ho prepisovať, ale stačí prekopírovať. A naviac ak sa bude robiť vyhodnotenie spôsobom ako posledný ročník (pri rozbore bol k dispozícii dataprojektor), môže sa súčasne premietať na stenu a ľudia sa nenudia, lebo vidia, o čom sa hovorí. Všetci. V opačnom prípade sa nenudí iba porota, ktorá ich má v ruke a dotknutá poetická či prozaická osoba, ktorá si ich akotak pamätá. Ostatní si špárajú zatiaľ v nose a celé vyhodnotenie pôsobí neeeeskutočne dlho.

PřílohaVelikost
tak_pisem_ja_2007.doc22 KB